Информация за инвеститори

2023

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2023 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2023 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2023 г.

2022

 Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността за 2022 г

 Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2022 г.

 Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2022 г. 

 Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2022 г.

 Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2022 г.  

2021 

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността за 2021 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2021 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2021 г.  

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за първо тримесечие на 2021 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2021г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2021 г.

2020 

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността за 2020 г.

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за четвърто тримесечие на 2020 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2020 г. 

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за трето тримесечие на 2020 г.

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за първо тримесечие на 2020

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за второ тримесечие на 2020

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2020 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2020 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2020 г. 

2019

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността за 2019 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2019 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2019 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2019 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2019 г.   

Уведомление от 18.11.2019 г. 

Уведомление от 18.09.2019 г. 

31.07.2019 г. - Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК 

На 03.07.2019 г. в Дружеството беше получено Уведомление за значително дялово участие 

На 14.05.2019 г. в Дружеството беше получено Уведомление за значително дялово участие  

Протокол от СД от 10.05.2019 г.

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК 

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК 

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации

2018

Уведомление от 29.06.2018 г. 

Уведомление от 18.05.2018 г. 

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК  

Проспект за първично публично предлагане на акции, проспект от увеличението на капитала

"Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК"

Уведомление за издаване на емисия корпоративни облигации  

Протокол на СД от 15.01.2018 г 

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността през 2018 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2018 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през трето тримесечие на 2018 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2018 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2018 г. 

2017

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността през 2017 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през четвъртото тримесечие на 2017 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2017 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2017 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2017 г.  

2016

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността през 2016 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през четвъртото тримесечие на 2016 г.   

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2016 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2016 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2016 г. 

2015

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2015 г. 

2012

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2012 г

2011

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2011 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2011 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2011 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2011 г.

2010

Проспект за последващо увеличение на капитала на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ – 26.03.2010 г.  

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2010 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2010 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2010 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2010 г.

2009

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2009 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през четвъртото тримесечие на 2009 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2009 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2009 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2009 г

2008

Проспект за последващо увеличение на капитала на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ – 08.12.2008 г. 

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2008 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2008 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2008 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2008 г.

2007

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2007 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2007г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2007г.

Междинни финансови отчети за първото тримесечие на 2007 г.

2006

Годишни финансови отчети и одиторски доклад за 2006 г.

Междинни финансови отчети за третото тримесечие на 2006г.

Междинни финансови отчети за второто тримесечие на 2006 г.

Междинни финансови отчети за първото тримесечие на 2006 г.

2005

Проспект за първоначално увеличение на капитала на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ – 12.12.2005 г. 

Годишни финансови отчети и одиторски доклад за 2005 г.

 

 
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Created by:BrandNewIdeas