Информация за инвеститори

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за първо тримесечие на 2021 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2021г.  

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността за 2020 г.

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за четвърто тримесечие на 2020 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2020 г. 

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за трето тримесечие на 2020 г.

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за първо тримесечие на 2020

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за второ тримесечие на 2020

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

Уведомление от 18.11.2019 г. 

Уведомление от 18.09.2019 г. 

31.07.2019 г. - Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК 

На 03.07.2019 г. в Дружеството беше получено Уведомление за значително дялово участие 

На 14.05.2019 г. в Дружеството беше получено Уведомление за значително дялово участие  

Протокол от СД от 10.05.2019 г.

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК 

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК 

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации

Уведомление от 29.06.2018 г. 

Уведомление от 18.05.2018 г. 

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК  

Проспект за първично публично предлагане на акции, проспект от увеличението на капитала

"Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК"

Уведомление за издаване на емисия корпоративни облигации  

Протокол на СД от 15.01.2018 г 

Проспект за последващо увеличение на капитала на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ – 26.03.2010 г.

Проспект за последващо увеличение на капитала на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ – 08.12.2008 г.

Проспект за първоначално увеличение на капитала на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ – 12.12.2005 г.

 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2020 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2020 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2020 г.

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността за 2019 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2019 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2019 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2019 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2019 г.  

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността през 2018 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2018 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през трето тримесечие на 2018 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2018 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2018 г. 

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността през 2017 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през четвъртото тримесечие на 2017 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2017 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2017 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2017 г.  

Годишен финансов отчет, одиторски доклад и доклад за дейността през 2016 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през четвъртото тримесечие на 2016 г.   

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2016 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2016 г.  

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2016 г. 

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2015 г. 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2012 г.

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2011 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2011 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2011 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2011 г.

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2010 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2010 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2010 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2010 г.

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2009 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през четвъртото тримесечие на 2009 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2009 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2009 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2009 г

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2008 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2008 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2008 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през първото тримесечие на 2008 г.

Годишни финансови отчети, одиторски доклад и доклад за дейността през 2007 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през третото тримесечие на 2007г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността през второто тримесечие на 2007г.

Междинни финансови отчети за първото тримесечие на 2007 г.

Годишни финансови отчети и одиторски доклад за 2006 г.

Междинни финансови отчети за третото тримесечие на 2006г.

Междинни финансови отчети за второто тримесечие на 2006 г.

Междинни финансови отчети за първото тримесечие на 2006 г.

Годишни финансови отчети и одиторски доклад за 2005 г.

 
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Created by:BrandNewIdeas