Кепитъл Mениджмънт АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания. Дружеството е учредено през октомври 2005 г., а през януари 2006 г. е лицензирано от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Дружеството е публично, регистрирано за търговия на “Българска фондова борса – София” АД - борсов код 5CQ. Капитала на дружеството е 978 301 лева, разпределен в 978 301 броя поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми акции с номинал 1 лев.

Предметът на дейност на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ обхваща набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набрания паричен ресурс във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Created by:BrandNewIdeas