Съвет на директорите

 

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ е с едностепенна система на управление, като към настоящия момент Съвета на директорите на дружеството се състои от трима членове, както следва:

 

Владимир Малчев Малчев: изпълнителен директор

Петя Лазарова Петрова: Председател на съвета на директорите

Васил Парашкевов Деков: Член на съвета на директорите

 

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Владимир Малчев Малчев и прокуриста Христо Събчев Христов, само заедно.

 
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Created by:BrandNewIdeas