Пазарна позиция

 

Към 30 юни 2010 г., лицензирани от Комисията за финансов надзор са 7 (седем) акционерни дружества със специална инвестиционна цел, специализирани в секюритизация на вземания. Към 30.06.2010 г. активите на Кепитъл мениджмънт достигат 55 766 хил. лв., което отрежда първо място на дружеството по този показател с пазарен дял от 61,52%. В таблицата по-долу е представен собственият капитал, натрупаните активи и пазарният дял към 30 юни 2010 г. на дружествата със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания.

 

 Дружество

Регистриран капитал
(хил. лв.)

Собствен капитал
(хил. лв.)

Общо активи (хил. лв.)

Пазарен
дял (%)

“Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ

830,15

16 343,00

55 766,00

61,52%

“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ

1 303,00

2 379,00

16 522,00

18,23%

“Трансинвестмънт” АДСИЦ

650,00

1 175,00

13 311,00

14,68%

“Алфа Кредит” АДСИЦ

1 300,00

2 216,00

2 552,00

2,82%

“Улпина” АДСИЦ

650,00

1 074,00

1 077,00

1,19%

“Лев Инвест” АДСИЦ

650,00

765,52

765,52

0,84%

“ХипоКапитал” АДСИЦ

650,00

648,00

650,00

0,72%

ОБЩО

6 033,15

24 600,52

90 643,52

100,00%

 
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Created by:BrandNewIdeas