Обща информация
 
 
За осъществяване на предмета си на дейност Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ структурира диверсифициран портфейл от вземания, инвестирайки в различни видове вземания, дължими от субекти в различни отрасли на икономиката, находящи се в различни региони на Република България. Инвестиционната политика на дружеството не предвижда ограничения относно вида на вземанията за секюритизиране.
 
Инвестиционните цели на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, обусловени от установената стратегия за осъществяване на дейността на дружеството са нарастване на стойността и пазарната цена на емитираните акции и увеличаване размера на дивидентите, изплащани на акционерите, при същевременно запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал и съблюдаване на поемания риск.
 
За финансиране на своите инвестиции, Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ използва собствен капитал, като с цел допълнително разрастване на дейността, мениджмънта на дружеството предвижда привличане на средства и чрез емитиране на дългови ценни книжа.
 
Основната част от портфейла на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ се формира от вземания по банкови кредити, правата по които са придобити с Договори за цесии с български търговски банки. Останалите вземания, които дружеството секюритизира са възникнали на основание междуфирмени заеми.
 
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ изпълнява задълженията си по чл. 43а, ал. 2 от Наредба 2, чрез сайта за финансова информация инфосток.бг - www.infostock.bg
 
 
 
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Created by:BrandNewIdeas